صفحه دوم : راهبرد رسم شکل

صفحه سوم : راهبرد الگوسازی

صفحه چهارم : راهبرد حذف حالت های نامطلوب

صفحه پنجم : راهبرد الگویابی

صفحه ششم : راهبرد حدس و آزمایش

صفحه هفتم : راهبرد زیر مسئله

صفحه هشتم : راهبرد حل مسئله ساده تر

صفحه نهم : راهبرد روش های نمادین