بخش دوم : جمع و تفریق عدد های صحیح

ریاضی7 _ فصل2 : عددهای صحیح _ بخش دوم : جمع و تفریق عدد های صحیح ۱ _ ص17

 

ریاضی7 _ فصل2 : عددهای صحیح _ بخش دوم : جمع و تفریق عدد های صحیح _ ص18