ریاضی 7 _ فصل 2 : عدد های صحیح _ بخش 3 : جمع و تفریق 2 _ گسترده عددهای صحیح

 

ریاضی 7 _ فصل 2 : عدد های صحیح _ بخش 3 : جمع و تفریق 2 گسترده عددهای صحیح _ص 21