ریاضی هفتم _ فصل 4 _تبدیلات هندسی ( انتقال و تقارن) صفحه 48

 

ریاضی هفتم _ فصل 4 _تبدیلات هندسی (دوران) صفحه 49